Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_bijdrage

 

 

 
 

 

Nieuw !

Indexering van de retributie vanaf 1 juni 2020 : 363 EUR in plaats van 358 EUR, 207 EUR in plaats van 204 EUR en 63 EUR in plaats van 62 EUR.

Het bewijs van een betaling van het niet geïndexeerd bedrag gebeurd voor 31 juli 2020 zal worden aanvaard.

Retributie

De retributie dekt de administratieve kosten van de behandeling van een aanvraag voor een visum D (lang verblijf) of van een verblijfsaanvraag (verblijf van meer dan 3 maanden). 

Sommige aanvragers zijn van deze retributie vrijgesteld wegens hun leeftijd of wegens het doel van hun aanvraag.

De retributie is per persoon en per aanvraag.

Het bedrag van de retributi hangt af van het doel van de aanvraag.

Het bewijs van de volledige betaling van de retributie moet worden voorgelegd bij de indiening van de aanvraag. Als dat bewijs niet wordt voorgelegd, is de visumaanvraag of de verblijfsaanvraag niet-ontvankelijk.

De retributie wordt niet terugbetaald als de aanvraag wordt geweigerd. Er kan wel terugbetaling aan de Dienst Vreemdelingenzaken worden gevraagd van een retributie die per vergissing is betaald.    

VRIJSTELLINGEN

U betaalt geen retributie wanneer u:

 • jonger bent dan 18 jaar;       
 • een verklaring van inschrijving als burger van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of een identiteitskaart van vreemdeling als Zwitserse onderdaan aanvraagt (artikel 42, wet 15.12.1980);
 • een verblijfkaart van familielid van een burger van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of een identiteitskaart van vreemdeling als familielid van een Zwitserse onderdaan aanvraagt (artikel 42, wet 15.12.1980);
 • een verblijfkaart aanvraagt van familielid van een Belg die zijn recht van vrij verkeer uitoefent of heeft uitgeoefend, dat wil zeggen een Belg die terugkeert of is teruggekeerd naar België na een legaal verblijf van meer dan 3 maanden in een andere lidstaat van de Unie. Om de vrijstelling van de bijdrage te verkrijgen, moet u echter deel uitmaken van het gezin van de langdurig ingezetene in die andere lidstaat (artikel 42, wet 15.12.1980);
 • asiel of de subsidiaire bescherming aanvraagt;
 • het verblijf aanvraagt als echtgenoot of partner van een vreemdeling aan wie België de status van vluchteling heeft erkend of de subsidiaire bescherming heeft verleend (artikel 10 of 10bis, wet 15.12.1980)
 • het verblijf aanvraagt als vader of moeder van een vreemdeling die jonger was dan 18 jaar op het ogenblik dat hij België binnenkwam en zijn asielaanvraag indiende. Als deze vreemdeling meerderjarig is geworden tijdens de asielprocedure, bent u alleen vrijgesteld indien u uw aanvraag indient binnen een termijn van 3 maanden vanaf de erkenning van de status van vluchteling of de toekenning van de subsidiaire bescherming (artikelen 10 of 10bis, wet van 15.12.1980);
 • bent staatloos (erkenning van de status door de familierechtbank) (arrest van het Grondwettelijk Hof 18/2018 van 22/02/2018);
 • een machtiging tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België om medische redenen aanvraagt (artikel 9ter, wet 15.12.1980);
 • een standaardformulier (.pdf) - Standard form (Eng) (.pdf) / standaardformulier (.docx) - Standard form (Eng) (.docx) voorlegt waaruit blijkt dat u een beurs hebt ontvangen van een overheid of van een instelling bedoeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08.10.1981;
 • een machtiging tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België aanvraagt om er te studeren en/of onderzoekswerk te verrichten (lees hier meer);
 • het verblijf aanvraagt als ongehuwd gehandicapt kind ouder dan 18 jaar van een Belg of een vreemdeling die gemachtigd is tot een onbeperkt verblijf (kaart B, C D, F of F+) of tot een tijdelijk verblijf (kaart A of H) in België. Om van de bijdrage te worden vrijgesteld, moet u echter een attest voorleggen van een door een Belgische ambassade of Belgisch consulaat erkende arts waaruit blijkt dat u niet in uw eigen behoeften kan voorzien wegens uw handicap; (artikelen 10, 10bis of 40ter, wet 15.12.1980);
 • begunstigde bent of familielid bent van een begunstigde van de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije getekend op 12.09.1963 (= een Turkse onderdaan die in België komt werken in België).

BEDRAG VAN DE RETRIBUTIE

▪  Als u niet bent vrijgesteld van het betalen van de bijdrage, betaalt u 63 EUR wanneer u:      

 •   een machtiging tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België aanvraagt na de status van langdurig ingezetene te hebben verkregen in een andere lidstaat van de Europese Unie (artikel 61/7, wet 15.12.1980);
 • het verblijf aanvraagt als familielid van een vreemdeling die gemachtigd is om meer dan 3 maanden in België te verblijven na de status van langdurig ingezetene te hebben verkregen in een andere lidstaat van de Europese Unie. Om de vrijstelling van de bijdrage te verkrijgen, moet u echter deel uitmaken van het gezin van de langdurig ingezetene in deze lidstaat (artikelen 10 of 10bis, wet 15.12.1980).
Als u niet bent vrijgesteld van het betalen van de retributie, betaalt u 207 EUR  wanneer u:
 • het verblijf aanvraagt als echtgenoot of partner van een vreemdeling die onbeperkt verblijft in België (kaart B, C, D, F of F+) (artikel 10, wet 15.12.1980);      
 • het verblijf aanvraagt als echtgenoot of partner van een vreemdeling die tijdelijk verblijft in België (kaart A of H) (artikel 10bis,wet 15.12.1980);      
 • het verblijf aanvraagt als echtgenoot, partner, of niet gehandicapte bloedverwant in neergaande lijn ouder dan 18 jaar, van een Belg die zijn recht van vrij verkeer niet uitoefent of niet heeft uitgeoefend (Cf. De Vrijstellingen)  (artikel 40ter, wet 15.12.1980);
 • het verblijf aanvraagt als vader of moeder van een minderjarige Belg (artikel 40ter, wet 15.12.1980);
 • een machtiging tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België aanvraagt om er te studeren aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs (artikel 58, wet van 15.12.1980);
 • een verandering van status aanvraagt en voor de nieuwe status moet een bijdrage van 207 EUR worden betaald
 • een verblijfsrecht hebt dat is erkend door een internationaal verdrag, een wet of een koninklijk besluit (artikel 10, § 1, 1°, wet van 15.12.1980);
 • de wettelijke voorwaarden vervult om de Belgische nationaliteit te herkrijgen (artikel 10, § 1, 2°, wet van 15.12.1980)
 • de Belgische nationaliteit hebt verloren door te huwen of omdat uw echtgenoot een vreemde nationaliteit heeft verworven (artikel 10, § 1, 3°, wet van 15.12.1980);
 • België hebt verlaten met een geldig attest van immatriculatie afgegeven in het kader van een gezinsherenigingsprocedure, en een terugkeervisum aanvraagt.

▪  Als u niet bent vrijgesteld van het betalen van de bijdrage, betaalt u 363 EUR wanneer u:

 • een machtiging tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België aanvraagt om er een beroepsactiviteit uit te oefenen, te studeren aan een particuliere onderwijsinstelling, onderzoek te verrichten, als au pair, om humanitaire redenen, … (artikelen 9, 9bis, 61/11 en 61/27, wet 15.12.1980 – artikel 25/2, koninklijk besluit van 08.10.1981);
 • een verandering van status aanvraagt en voor de nieuwe status moet een bijdrage van 363 EUR worden betaald;
 • de machtiging om naar België terug te keren aanvraagt na een afwezigheid van meer dan een jaar (artikel 19, § 2, wet van 15.12.1980 & koninklijk besluit van 07-08-1995);
 • de herkrijging van uw status van langdurig ingezetene aanvraagt na een lange afwezigheid (artikel 19, § 2, wet 15.12.1980).
 • België hebt verlaten en er wenst terug te keren, maar uw verblijfstitel (A, B, C, D of D-kaart) is niet meer geldig (terugkeervisum). 

BETALING

De retributie moet worden betaald in euros (€) op de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44 - 1000.
IBAN: BE57 6792 0060 9235
BIC: PCHQBEBB
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nummer), 1000 Brussel.
De mededeling van de overschrijving moet de naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit van de aanvrager bevatten, volgens deze structuur: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ. Voorbeeld: FISCH Elena Marokko 28021981    
Het gestorte bedrag moet het bedrag van de bijdrage en de eventuele bankkosten dekken.

BEWIJS VAN DE BETALING VAN DE RETRIBUTIE

U moet een geldig bewijs leveren van de volledige betaling van de retributie op het ogenblik dat u uw aanvraag voor een visum D (Belgische diplomatieke of consulaire post) of uw verblijfsaanvraag (gemeentebestuur van uw verblijfplaats) indient. 

Voorbeeld: Als u een overschrijving hebt uitgevoerd, breng dan een rekeninguittreksel of een overschrijving met de stempel van de post mee.

Als u dit bewijs niet levert, is uw aanvraag niet-ontvankelijk en wordt ze niet behandeld. De post of het gemeentebestuur deelt u dit mee en geeft u een bijlage 42. U kunt later natuurlijk terugkomen en uw aanvraag opnieuw indienen.

Als u een geldig bewijs van de betaling levert, maar het gestorte bedrag is onvoldoende, deelt de post of het gemeentebestuur u dit mee en geeft u een bijlage 43. U hebt vervolgens een termijn van 30 dagen om het nog verschuldigde saldo te betalen en het bewijs van de betaling te leveren. Als u het bewijs van de betaling van het saldo binnen deze termijn niet levert, is uw aanvraag niet-ontvankelijk en wordt ze niet behandeld. De post of het gemeentebestuur deelt u dit mee en geeft u een bijlage 42. Het reeds betaalde bedrag wordt niet terugbetaald.

TERUGBETALING VAN DE RETRIBUTIE

In bepaalde gevallen kunt u een terugbetaling van een betaalde retributie vragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken:

 1. U betaalde onterecht de retributie (bv. voor een minderjarige, u deed een dubbele betaling, u bent beursstudent,…);
 2. U betaalde een retributie voor een aanvraag ingediend tussen 2 maart 2015 en 26 juni 2016;
 3. U betaalde een verhoogde retributie voor een aanvraag ingediend tussen 1 maart 2017 en 2 januari 2019, in dat geval kunt u het verschil terugvragen.

Hoe vraagt u deze aan?

 • Vul volledig en leesbaar (per voorkeur met computer of in hoofdletters) een terugbetalingsformulier in. Opgelet : er zijn drie verschillende formulieren, afhankelijk van waarom u een terugbetaling vraagt !
 • Teken heet formulier manueel of digitaal.
 • Voeg he betalingsbewijs of de verschillende betalingsbewijzen toe
 • Stuur het aanvraagformulier met het betaalbewijs naar terugbetaling@ibz.fgov.be(bij voorkeur in pdf formaat).

Aandacht :

 • Als de aanvraag tot terugbetaling betrekking heeft op meerdere betaalde retributies, verstuurt u per bijdrage een mail. (een mail = ingevuld en ondertekend aanvraagformulier + bewijs van betaling) ;
 • Als het formulier onleesbaar of onvolledig ingevuld is, zal de Dienst Vreemdelingenzaken uw aanvraag niet behandelen en u de documenten terugsturen ;
 • Als het formulier niet ondertekend is, zal de Dienst Vreemdelingenzaken uw aanvraag niet behandelen en u de documenten terugsturen ;
 • Als de aanvraag tot terugbetaling verzonden wordt zonder aanvraagformulier, zonder bewijs van betaling of naar een andere e-mailadres, zal de Dienst Vreemdelingenzaken uw aanvraag niet behandelen en u de documenten terugsturen ;
 • Als de persoon die de terugbetaling vraagt niet dezelfde is als de persoon die de vergoeding heeft betaald, moet hij het volgende toevoegen: a) de ondertekende toelating van de persoon die heeft betaald om terug te betalen aan een andere persoon, en b) een kopie van een identiteits- of verblijfsdocument van de persoon die heeft betaald.

Als de aanvraag gerechtvaardigd is zal de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvrager hiervan op de hoogte brengen.  De terugbetaling zal binnen een gemiddelde termijn van 6 tot 8 weken na deze informatie gebeuren.

Terugbetalingsformulieren :
Aanvraag tot terugbetaling van een onterecht betaalde bijdrage (.docx) (.pdf)
Aanvraag tot terugbetaling - Aanvraag ingediend tussen 02/03/2015 en 25/06/2016 (.docx) (.pdf)
Aanvraag tot terugbetaling - Aanvraag ingediend tussen 01/03/2017 en 02/01/2019 (.docx) (.pdf)