Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het_werkvakantieprogramma

 

 

Het werkvakantieprogramma
 

Wat is het werkvakantieprogramma ?
Voor wie is het werkvakantieprogramma bedoeld ?
Waar de aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen (visum D) ?
Welke bewijsstukken voorleggen ?
Behandeling van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf
Formaliteiten inzake het verblijf

 

Wat is het werkvakantieprogramma ?

België heeft een overeenkomst inzake werkvakantieprogramma’s gesloten met Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Taiwan en de Republiek Korea (inwerkingtreding 01/07/2016).

De ondertekenende Staten willen hun onderlinge betrekkingen verbeteren door hun jonge onderdanen in staat te stellen de cultuur en de levenswijze van de andere te waarderen door middel van vakanties waarin zij de mogelijkheid hebben werk te verrichten om hun financiële middelen aan te vullen. Het belangrijkste doel van het verblijf blijft echter de vakantie; het aspect « werk » moet bijkomstig blijven. Er zijn trouwens beperkingen inzake de duur van een tewerkstelling, een opleiding of een studieprogramma.

De jonge vreemdelingen die begunstigden zijn van een werkvakantieprogramma zijn vrijgesteld van de verplichting een werkvergunning te verkrijgen voor het verrichten van arbeid in loondienst in België, maar de bepalingen die van kracht zijn inzake arbeidsvoorwaarden, bezoldiging, veiligheid en gezondheid zijn op hen van toepassing. Zij zijn ook verplicht om, net als hun werkgevers, de toepasselijke voorschriften van de sociale zekerheid in acht te nemen.

De machtiging tot voorlopig verblijf verleend door België is twaalf maanden geldig. De overeenkomsten schrijven uitdrukkelijk voor dat de jongeren die begunstigden zijn van dit programma hun verblijf niet kunnen verlengen na deze termijn, noch de aard van hun activiteit kunnen veranderen gedurende dit verblijf.

 

Voor wie is het werkvakantieprogramma bedoeld ?

De voorwaarden die de ondertekenende partijen opleggen aan hun jonge onderdanen zijn vrijwel identiek. Zij moeten:

  • aannemelijk maken dat hun hoofddoel is het maken van een reis en een vakantie door te brengen, waarbij de mogelijkheid te werken slechts bijzaak is;
  • tussen 18 en 30 jaar oud zijn op het ogenblik dat zij hun aanvraag indienen;
  • in het bezit zijn van een geldig paspoort;
  • in het bezit zijn van een geldig retourbiljet dan wel voldoende middelen hebben om een dergelijk biljet te kopen;
  • over voldoende financiële middelen beschikken om in hun behoeften te voorzien gedurende hun verblijf in het andere land. België eist dat elke deelnemer bewijst dat hij ten minste 2.500 EUR ter beschikking heeft (bijv. in contant geld, een creditcard die ten minste nog een jaar geldig is);
  • nog nooit van deze regeling gebruik hebben gemaakt;
  • niet zijn aangetast door een ziekte of gebrekkigheid die de gezondheid, de openbare orde of de openbare veiligheid in gevaar kan brengen;
  • een officieel document overleggen dat hun eerbaarheid aantoont;
  • een verzekering hebben aangegaan. (De eisen van de ondertekende partijen kunnen op dit punt verschillen; de lezer wordt daarom verzocht de tekst van de overeenkomsten te raadplegen.)

 

War de aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen (visum D) ?

De algemene regel is dat de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf wordt ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats of plaats van oponthoud van de aanvrager.

De Belgisch-Canadese overeenkomst bepaalt echter dat de aanvrager op het ogenblik van de aanvraag zijn woonplaats moet hebben in Canada.

 

Welke bewijsstukken voorleggen ?

Behalve het aanvraagformulier en twee recente foto’s legt de aanvrager de volgende bewijsstukken voor:

> een geldig reisdocument met een geldigheidsduur van ten minste 1 maand op de datum waarop visum D is aangebracht;
> een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document of een getuigschrift waaruit de afwezigheid blijkt van veroordelingen voor misdaden of wanbedrijven van gemeen recht. Dit uittreksel moet zijn opgesteld binnen zes maanden voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag voor de machtiging tot verblijf.
> een medisch attest dat aantoont dat hij niet is aangetast door een van de ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen;
> het bewijs dat hij beschikt over de nodige financiële middelen om in zijn behoeften te voorzien gedurende zijn verblijf (contant geld, kredietkaart die nog ten minste een jaar geldig is);
> een kopie van het vliegtuigbiljet voor de terugkeer of het bewijs dat hij over voldoende middelen beschikt om er zich een te kopen (zoals een kredietkaart);
> het origineel en een kopie van een verzekering die arbeidsongevallen, gezondheidszorg, ziekenhuisopname en repatriëring dekt (zie tekst van de overeenkomsten).

AANBEVELING
Voor verdere praktische of aanvullende informatie: zie de rubriek « Diensten » van de website van de Belgische consulaten die bevoegd zijn voor de vier bovenvermelde landen.

 

Behandeling van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf

Het Belgische consulaat onderzoekt of de aanvrager in aanmerking komt voor het toekennen van een machtiging tot voorlopig verblijf in het kader van de overeenkomst inzake het werkvakantieprogramma, ondertekend door de regering van zijn land en België. Hij kan een onderhoud met de aanvrager vastleggen om na te gaan of het belangrijkste doel van het verblijf wel degelijk de reis is; het aspect “werk” moet bijzaak blijven ten opzichte van het aspect “vakantie”.

Als de voorwaarden zijn vervuld en het doorbrengen van een vakantie wel degelijk de bedoeling van de aanvrager is, geeft het consulaat een visum D af dat 1 jaar geldig is.

 

Formaliteiten inzake het verblijf

De jongere die gemachtigd is om langer dan drie maanden in België te verblijven in het kader van een werkvakantieprogramma moet zich, binnen 8 dagen na zijn binnenkomst op het grondgebied, aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats in België. Hij ontvangt een A-kaart. Deze verblijfkaart wordt opgenomen in de lijst van de verblijfstitels afgegeven door de Schengenstaten waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is. Hij zal dus vrij mogen rondreizen in de Schengengebied, dit gebied verlaten en weer binnenkomen, voorzien van een geldig reisdocument.