Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

BijlagenbijhetKBvan08101981

 

 

Bijlagen bij het K.B. van 08/10/1981
 

Bijlage 3 Aankomstverklaring (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 3 bis Verbintenis tot tenlasteneming

Bijlage 3 ter Melding van aanwezigheid (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 4 Attest van immatriculatie Model A (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 5 Attest van immatriculatie Model B (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 6 Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 6 bis Europese blauwe kaart (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 7 Identiteitskaart voor vreemdeling (Papier) (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 7 bis EG - Langdurig ingezetene (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 8 Verklaring van inschrijving (Papier) (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 8 Verklaring van inschrijving (Elektronische) (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 8 bis Document ter staving van duurzaam verblijf (Papier) (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 8 bis Document ter staving van duurzaam verblijf (Elektronische) (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 9 Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 9 bis Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 10 Bijzonder Doorlaatbewijs (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 10 bis Doorlaatbewijs (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 10 ter Doorlaatbewijs (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 10 quater Bijzonder Doorlaatbewijs (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 11 Terugdrijving (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 11 bis Beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 11 ter Beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving - Asielzoeker (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 12 Bevel om het grondgebied te verlaten Model A (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 13 Bevel om het grondgebied te verlaten (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 13 bis Beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 13 quinquies Bevel om het grondgebied te verlaten Asielzoeker (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 13 sexies Bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 13 septies Bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 14 Beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 14 ter Beslissing tot intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 14 quater Beslissing tot intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 15 Attest afgegeven in toepassing van artikel 30, 33, 40, 56, 101, 109 of 119 van het KB (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 15 bis Ontvangstbewijs van een aanvraag voor toelating tot verblijf (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 15 ter Beslissing tot niet-inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 15 quater Beslissing tot onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 15 quinquies Ontvangstbewijs van een aanvraag voor toelating tot verblijf of een toelating tot verblijf van meer dan drie maanden (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 16 Aanvraag om machtiging tot vestiging of tot het bekomen van de status van langdurig ingezetene (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 16 bis Ontvangstbewijs (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 16 ter Beslissing tot niet-inoverwegingname (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 17 Verwerping van een aanvraag om machtiging tot vestiging/tot het bekomen van de status van langdurig ingezetene (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 18 Attest van vertrek (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 19 Aanvraag voor een verklaring van inschrijving of van een ideniteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 19 bis Werkgeversattest

Bijlage 19 ter Aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese unie of voor een ideniteitskaart voor vreemdelingen, in de hoedanigheid van familielid van een Zwitserse onderdaan (Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 19 quinquies Beslissing tot niet-inoverwegingneming (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 20 Beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 21 Beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 22 Aanvraag om duurzaam verblijf (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 22 bis Attest (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 23 Beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om duurzaam verblijf (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 24 Beslissing tot weigering van het duurzaam verblijf (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 25 Attest afgegeven in toepassing van artikel 72 van het K.B. (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 25 quater Beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de grens (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 25 quinquies Attest afgegeven met toepassing van artikel 72, §1, 1ste lid van het K.B. (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 26 Attest afgegeven in toepassing van artikel 71/4, 73, 78 of 79 van het K.B. (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 26 quater Beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 26 quinquies Attest afgegeven met toepassing van artikel 71/4, 73 of 79 van het K.B. (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 27 Machtiging tot terugkeer (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 28 Doorlaatbewijs afgegeven in toepassing van artikel 85§4 of 98 van het KB (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 29 Beslissing tot onontvankelijkheid (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 32 Verbintenis tot tenlasteneming

Bijlage 33 Verblijfsdocument afgegeven aan een student in toepassing van artikel 102 van het KB (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 33 bis Bevel om het grondgebied te verlaten (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 35 Bijzonder verblijfsdocument (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 37 Attest van afneming (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 38 Bevel tot terugbrenging (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 39 Beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 39 bis Beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 39 ter Beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 40 Beslissing tot niet-inoverwegingname (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 41 Beslissing tot niet-inoverwegingname (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 41 bis Bewijs van ontvangst van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 41 ter Beslissing tot niet-inaanmerkingneming van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 41 quater Beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf (Specimen Bijlage KB 08/10/1981)

Bijlage 42 Beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een verblijfsaanvraag (KB16022015)

Bijlage 43 Beslissing waarmee de vreemdeling geïnformeerd wordt over de gedeeltelijke betaling van de bijdrage (KB16022015)

Bijlage 43bis Beslissing tot weigering van een verblijfsaanvraag (KB12112018)

Bijlage 44 Beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel ( ) (KB13022015)

Bijlage 45 Beslissing tot niet-inoverwegingname van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer( )(KB13022015)

Bijlage 46 Beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning (KB12112018)

Bijlage 47 Attest van toekenning van een gecombineerde vergunning (KB12112018)

Bijlage 48 Beslissing tot weigering van verblijf (KB12112018)

Bijlage 49 Attest (KB12112018)

Bijlage 50 Attest van indiening van een aanvraag voor verlenging van het verblijf (KB12112018)

Bijlage 51 Voorlopig verblijfsdocument (KB12112018)

Bijlage 52 Beslissing die een einde maakt aan het verblijf (KB12112018)

Bijlage 53 VERBLIJFSKAART VOOR BEGUNSTIGDEN VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD

Bijlage 54 DUURZAME VERBLIJFSKAART VOOR BEGUNSTIGDEN VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD

Bijlage 55 KAART VOOR KLEIN GRENSVERKEER VOOR BEGUNSTIGDEN VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD

Bijlage 56 ATTEST VOOR BEGUNSTIGDEN VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD - VERBLIJF

Bijlage 57 ATTEST VOOR BEGUNSTIGDEN VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD - KLEIN GRENSVERKEER

Bijlage 58 AANVRAAG VOOR EEN STATUS VAN BEGUNSTIGDE VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD

Bijlage 59 BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN DE STATUS VAN BEGUNSTIGDE VAN HET TERUGTREKKINGSAKKOORD MET BGV