Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Bevoegdheden

 

 

Bevoegdheden
 

Toegang en verblijf

Sinds de inwerkingtreding van het Akkoord van Schengen (1995) geven de ondertekenaars geen nationale visa kort verblijf meer af maar uniforme visa, gewoonlijk “Schengenvisa” genoemd. België sluit zich zodoende aan bij het streven naar een gemeenschappelijke ruimte waarin het vrije verkeer van personen is gewaarborgd en waar tevens de nationale veiligheid en de openbare orde worden beschermd. De Dienst Vreemdelingenzaken geeft visa voor een kort verblijf af met het oog op:

 • toerisme
 • zakenreizen
 • familiebezoek of medisch consult

In deze gevallen werkt de Dienst Vreemdelingenzaken nauw samen met de diplomatieke posten (FOD Buitenlandse Zaken).

De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt ook de aanvragen van degenen die naar België komen voor een lang verblijf:

 • studenten
 • werknemers
 • personen die gezinshereniging wensen

Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden wisselt de Dienst Vreemdelingenzaken permanent informatie uit met gemeentebesturen en parketten.

De Dienst vreemdelingenzaken levert strijd tegen:

 • fraude
 • schijnhuwelijken
 • mensenhandel en mensensmokkel

Hij biedt bescherming aan de slachtoffers van die handel en smokkel.
Hij verschaft de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen een specifieke begeleiding tijdens hun verblijf in België.

 

Asiel

Registratie

De Dienst Vreemdelingenzaken is belast met het registreren van alle asielaanvragen die op het Belgische grondgebied of aan de grens worden ingediend.

Eurodac systeem

Door te werken met Eurodac, het Europese systeem om vingerafdrukken te analyseren, stelt de Dienst Vreemdelingenzaken vast welke staat verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de asielaanvraag (Overeenkomst van Dublin). Deze Overeenkomst verhindert dat een asielzoeker in meerdere lidstaten van de Europese Unie asielaanvragen indient.

Solidariteit

In 2009 heeft de Europese Raad, geconfronteerd met de oorlog in Irak en de massale stroom van vluchtelingen naar de buurlanden, de lidstaten opgeroepen nieuwe hervestigingsprojecten te starten. België heeft die Europese oproep beantwoord: er is een proefproject opgezet voor de hervestiging, in België, van vijftig Iraakse vluchtelingen die tijdelijk in Syrië en Jordanië een toevlucht hadden gevonden. Met de steun van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die de overbrenging van de vluchtelingen organiseerde, heeft de Dienst Vreemdelingenzaken die vluchtelingen een definitieve verblijfstitel bezorgd. België sloot zich hiermee aan bij een internationaal initiatief voor solidariteit en levert zo zijn bijdrage aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk asielbeleid.

 

Uitzonderlijk verblijf

De Directie Uitzonderlijk Verblijf  behandelt de aanvragen om humanitaire machtiging tot verblijf ingediend op het Belgisch grondgebied ten gevolge buitengewone omstandigheden (Artikel 9bis van de wet van 15 december 1980) evenals de medische aanvragen op het grondgebied ingediend door vreemdelingen die een persoonlijke ernstige klinische toestand inroepen (Artikel 9ter idem).
De Directie is eveneens belast met het bestrijden van medische fraude in voornoemde context.
De Directie telt onder haar effectieven de bij wet voorziene artsen die omtrent de ingeroepen klinische situaties adviseren.

 

Controle Binnenland en Grenzen

Opdrachten
• Het beheer van de controle op de toegang tot het Schengengrondgebied via de Schengengrensposten.
• De controle en opvolging van de personen die zich op het Belgisch grondgebied bevinden en die een bevel ontvangen hebben om dit te verlaten, evenals van andere personen die zich illegaal op het grondgebied bevinden. De zelfstandige en vrijwillige terugkeer van deze personen ondersteunen en in voorkomend geval de gedwongen terugkeer organiseren.
• Het beheer van de gesloten centra en de woonunits voor illegale families en families met minderjarige kinderen aan wie de toegang tot het grondgebied werd geweigerd.
• Een bijdrage leveren aan de strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel en de (administratieve) fraude.

Centra voor illegalen
Het doel van de gesloten centra is om de vreemdelingen in humane omstandigheden vast te houden met het oog op hun verwijdering van het grondgebied.

 • Repatriëringscentrum 127bis
 • Gesloten centrum Brugge
 • Transitcentrum Caricole
 • Centrum voor illegalen Holsbeek
 • Gesloten centrum Merksplas
 • Gesloten centrum Vottem


Geschillen en beroepen

De Dienst Vreemdelingenzaken is belast met het opvolgen van de gerechtelijke procedures en het geven van juridisch advies in administratieve beslissingen die worden betwist bij:

 • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
 • de Raad van State
 • de burgerlijke hoven en rechtbanken

De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt ook de vragen om invrijheidsstelling en de  eventuele cassatieberoepen.