Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Studenten en onderzoekers met een beurs

Studenten en onderzoekers met een beurs


Vrijstelling van de bijdrage 

De studenten en de onderzoekers met een beurs die is toegekend door de overheden en de instellingen vermeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08.10.1981 betalen geen bijdrage wanneer zij een machtiging tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België aanvragen met toepassing van de artikelen 9, 9bis, 58, 61/7 en 61/11, van de wet van 15.12.1980.

De vrijstelling geldt voor de student die is ingeschreven aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs (artikel 58, wet 15.12.1980), maar ook aan een ander type van onderwijsinstelling (artikel 9, wet 15.12.1980).

De vrijstelling geldt voor de onderzoeker die een gastovereenkomst heeft getekend met een erkende Belgische onderzoeksinstelling (artikel 61/11, wet 15/12/1980), maar ook voor de onderzoeker die onderzoekswerk wil verrichten buiten een onderzoeksinstelling (artikel 9, wet 15.12.1980).

Ten slotte geldt de vrijstelling ook voor de student die in België wil studeren of de onderzoeker die in België onderzoekswerk wil verrichten na de status van langdurig ingezetene te hebben verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie (artikel 61/7, wet 15.12.1980).

Beurs

Een beurs is een toelage om te studeren of onderzoekswerk te verrichten die geheel of gedeeltelijk wordt toegekend door of voor rekening van een overheid of een instelling vermeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08.10.1981.

Het bewijs dat een beurs werkelijk is toegekend door een overheid of een instelling vermeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08.10.1981 wordt geleverd met eenstandaardformulier (.pdf) - Standard form (Eng) (.pdf) / standaardformulier (.docx) - Standard form (Eng) (.docx) conform dit model of met een DGD-attest, d.w.z. een attest afgegeven door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Overheden en instellingen vermeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08.10.1981

- De Belgische Staat, door of krachtens de wet van 19.03.2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, of de instellingen naar Belgisch recht die de Belgische Staat financiert krachtens artikel 27, § 5, van deze wet van 19.03.2013 of krachtens artikel 5, § 2, 5°, van de wet van 21.12.1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht.

- De gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten.

- De instellingen voor hoger onderwijs, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd krachtens de federale wetgeving of de gemeenschapswetgeving (universiteiten, academies, hogescholen, hogere instituten, …).

- De internationale organisaties van publiek recht waarvan België lid is (Europese Unie, …).

- De stichtingen van openbaar nut erkend bij koninklijk besluit.

Niet-exhaustieve lijst van de stichtingen van openbaar nut erkend bij koninklijk besluit
• Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FFWO)
• Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde
• Institut Supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles (ISHAAB)
• Francqui-Stichting
• Europacollege
• Studiecentrum voor Kernenergie
• Koning Boudewijnstichting
• Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)
• Vlerick Business School
• Instituut voor de Studie van het Jodendom
• Stichting ATD Vierde Wereld
• Erasmusfonds
• Muziekkapel Koningin Elisabeth
• Brussels Business Institute of Higher Education
• Universiteit Antwerpen Management School
• Fondation ULB
• IMEC International


Tekst

Koninklijk besluit van 08/06/2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 08/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en onderzoekers van de retributie