Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Schoolreizen

Schoolreizen


1. Vergemakkelijken van de verplaatsingen van scholieren die een onderdaan zijn van een derde land in een schoolkader

De Lid-Staten van de Europese Unie hebben een gemeenschappelijk optreden goedgekeurd dat erop gericht is om de verplaatsingen op hun grondgebied van de scholieren, onderdanen van een derde land, die erop verblijven, te vergemakkelijken, door hen vrij te stellen van de verplichting om over een individueel identiteits- of reisdocument te beschikken.

Zo is een scholier die in een andere Lid-Staat aan een algemene onderwijsinstelling ingeschreven is en die in het kader van een schoolreis reist gemachtigd om door België te reizen en België te betreden voor een verblijf van niet meer dan 3 maanden, en dit enkel met een nominatieve lijst die overeenstemt met het gemeenschappelijk formulier dat als bijlage is toegevoegd aan het besluit van de Raad van de Europese Unie 94/795/JBZ van 30 november 1994, op voorwaarde dat:

a) de groep begeleid wordt door een leerkracht van de onderwijsinstelling, die beschikt over de documenten die vereist zijn voor zijn doorreis of voor zijn binnenkomst in België en de lijst van de scholieren die onderdaan zijn van een derde land, die opgesteld is door de instelling, met vermelding van de namen en voornamen van deze scholieren, van de leerkrachten die hen begeleiden, evenals de bestemming en de duur van de reis ;

b) dat de Lid-Staat van de Europese Unie waarin deze scholieren verblijven de andere Lid-Staten ervan op de hoogte heeft gebracht dat deze lijst in alle Lid-Staten als geldig reisdocument kan worden erkend, op voorwaarde dat:

b.1) de bevoegde overheid van deze Staat de lijst heeft gevalideerd, om de status van ingezetene van de scholieren en hun recht om zonder formaliteiten opnieuw toegelaten te worden tot zijn grondgebied te bevestigen;

b.2) de lijst een recente foto bevat van de scholieren die erop vermeld worden en niet in staat zijn om hun identiteit door middel van een identiteitskaart met hun foto aan te tonen.

2. Schoolreis op het grondgebied van de Lid-Staten van de Europese Unie door een Belgische algemene onderwijsinstelling

a) De school vraagt een blanco formulier van de lijst van niet-EU-scholieren die deelnemen aan een schoolreis aan de Dienst Vreemdelingenzaken of downloadt dit formulier.

b) De school vult de lijst in en plakt een foto van de scholieren die onderdaan zijn van een derde land en die niet in het bezit zijn van een individueel identiteits- of reisdocument op de lijst ;

c) De school stuurt de behoorlijk ingevulde lijst (rubrieken en foto’s) minstens 1 maand voor de reis naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die de lijst waarmerkt en zo bevestigt dat de scholieren die erop vermeld worden in België verblijven en er zonder formaliteiten naar kunnen terugkeren.

De lijst is geldig voor de duur van de schoolreis.

De leeftijd van de scholieren is niet van belang. Enkel de inschrijving aan een algemene onderwijsinstelling is van belang.

Zwitserland aanvaardt de lijst van niet-EU-scholieren die aan een schoolreis deelnemen als geldig reisdocument.


Contacten : 
Asiel.administratie@ibz.fgov.be

Tel : 02/793 90 94
        02/793 90 83

 

3. Wettelijke referenties

Besluit van de Raad van de Europese Unie 94/795/JBZ van 30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter vereenvoudiging van het reizen voor scholieren uit derde landen die in een Lid-Staat verblijven.

Artikel 6bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.