Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Procedure teruggave identiteitsdocumenten

Procedure teruggave identiteitsdocumenten


Indien u uw identiteitsdocumenten die u in het kader van een aanvraag van internationale bescherming bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) of het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) heeft afgegeven, wenst terug te krijgen, dient u volgende procedure te volgen :

  • U dient een afspraak te maken om uw documenten terug te krijgen door een e-mail naar cid.teruggavedocumenten@ibz.fgov.be te sturen in één van de drie landstalen of in het Engels te zenden waarin u aanvraagt om deze documenten (al dan niet alsook voor uw familieleden) terug te krijgen;

  • In deze mail moet duidelijk vermeld staan waarom u deze documenten terugvraagt, vergezeld van de nodige bewijsstukken.:

  • Opgelet : Indien u een beschermingsstatuut gekregen heeft, zullen de documenten rechtstreeks aangevraagd dienen te worden bij het CGVS; gelieve uw aanvraag dan te sturen naar Cgra-cgvs.IDdoc@ibz.fgov.be . De documenten zullen dan op afspraak door deze dienst teruggegeven worden (op uitzondering van het nationaal paspoort indien het om een erkenning als vluchteling betreft).

  • Als u geen gegronde reden kan opgeven waarom u de documenten nodig heeft, zullen de documenten NIET teruggegeven worden. Zo dit het geval is, zal u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Als u de documenten kunt komen terughalen, zal u van DVZ een uitnodiging ontvangen, welke de dag en uur aanduiden wanneer u zich kunt aanbieden bij DVZ. Het is onnodig u bij DVZ aan te bieden zo lang u deze uitnodiging niet heeft ontvangen.

Elke volwassene dient zich persoonlijk aan te bieden, want deze dient een ontvangstbewijs te ondertekenen. De documenten van de begeleide minderjarige kinderen worden aan de ouders meegegeven. In geval van documenten van een niet-begeleide minderjarige, kan de NBMV samen met zijn / haar voogd deze documenten recupereren of kan de voogd alleen deze documenten afhalen. Gelieve steeds een kopie van uw uitnodiging bij te hebben.

Bijkomende vragen over de procedure kunnen naar bur_cid01@ibz.fgov.be gezonden worden.