Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NBMV)

Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NBMV)


Nieuwe ! Interviews van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Pacheco-gebouw) in het kader van een aanvraag voor internationale bescherming

 
 

​De niet-begeleide minderjarigen en hun voogden zullen individueel worden gecontacteerd voor een interview in het kader van een verzoek om internationale bescherming.

De uitnodiging wordt naar de NBMV verzonden via het opvangcentrum waar de jongere verblijft én eveneens naar de voogd.

De uitnodiging vermeldt de exacte datum en het precieze tijdstip van de afspraak, evenals de plaats waar de NBMV en zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zich moeten melden (Cube).

MENA Cube 

Bij de uitnodiging zullen ook aanbevelingen gevoegd worden in de vorm van kindvriendelijke pictogrammen voor wat betreft de sanitaire en hygiënische aspecten (FR of NL of EN).

Verder zal er ook een document (beschikbaar in verschillende talen) bijgevoegd worden waarin wordt uitgelegd dat de timing van de afspraak uiterst belangrijk is (nl. dat ze op de exacte datum en het precieze tijdstip van de afspraak moeten aanwezig zijn en wat de gevolgen zijn als dit niet wordt gerespecteerd). Deze laatste instructie is belangrijk en moet worden gerespecteerd om te voldoen aan de aanbevelingen van de regering op het gebied van de volksgezondheid.

Daarom wordt de voogden en hun pupillen verzocht er nauwgezet op toe te zien dat de vastgestelde tijdslimieten worden gerespecteerd en alle nodige maatregelen genomen zijn om op tijd op de afspraak aanwezig te zijn.

Minderjarigen en voogden die geen uitnodiging met vermelding van de datum en het tijdstip van de afspraak (met bijhorende documenten) hebben ontvangen, mogen zich in geen geval spontaan aanmelden bij Pacheco.

We vestigen er nogmaals de nadruk op dat NBMV die internationale bescherming vragen, ook hun bijlage 26 moeten bij hebben.

Voor vragen met betrekking tot de interviews en de organisatie ervan kan u terecht op het volgende e-mailadres :

 

Internationale bescherming :

asylum.minors@ibz.fgov.be  

 

 

Nieuwe ! Interviews van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Pacheco-gebouw) in het kader van de procedure duurzame oplossing.

 

De niet-begeleide minderjarigen en hun voogden zullen individueel worden gecontacteerd voor een interview in het kader van de procedure voor een duurzame oplossing.

De uitnodiging zal naar de voogd worden verstuurd.

Deze uitnodiging vermeldt de exacte datum en het precieze tijdstip van de afspraak, evenals de plaats waar de NBMV en zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zich moeten melden (Cube).

Het is belangrijk om op te merken dat voor interviews "duurzame oplossing", voogden en hun pupil nu ook worden uitgenodigd via de Cube en niet meer via het algemeen onthaal van Pacheco.

MENA Cube 

Bij de uitnodiging zullen ook aanbevelingen gevoegd worden in de vorm van kindvriendelijke pictogrammen voor wat betreft de sanitaire en hygiënische aspecten (FR of NL of EN).

Verder zal er ook een document (beschikbaar in verschillende talen) bijgevoegd worden waarin wordt uitgelegd dat de timing van de afspraak uiterst belangrijk is (nl. dat ze op de exacte datum en het precieze tijdstip van de afspraak moeten aanwezig zijn en wat de gevolgen zijn als dit niet wordt gerespecteerd). Deze laatste instructie is belangrijk en moet worden gerespecteerd om te voldoen aan de aanbevelingen van de regering op het gebied van de volksgezondheid.

Daarom wordt de voogden en hun pupillen verzocht er nauwgezet op toe te zien dat de vastgestelde tijdslimieten worden gerespecteerd en alle nodige maatregelen genomen zijn om op tijd op de afspraak aanwezig te zijn.

Minderjarigen en voogden die geen uitnodiging met vermelding van de datum en het tijdstip van de afspraak (met bijhorende documenten) hebben ontvangen, mogen zich in geen geval spontaan aanmelden bij Pacheco.

Voor vragen met betrekking tot de interviews en de organisatie ervan kan u terecht op het volgende e-mailadres:

Procedure duurzame oplossing :

minors@ibz.fgov.be

 

 

Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is elke persoon die:

 • jonger is dan achttien jaar,
 • niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent krachtens de nationale wet van de minderjarige,
 • onderdaan is van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte,
 • en zich in een van de volgende twee situaties bevindt:
  • de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling hebben aangevraagd,
  • niet voldoen aan de voorwaarden voor de toegang tot het grondgebied en het verblijf, vastgesteld door de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De aanwezigheid van elke NBMV op het Belgische grondgebied moet worden gemeld aan de Dienst Voogdij aan de hand van een signalementsfiche .docx -  .pdf . Elke overheid kan het signalement uitvoeren (politie, gemeente, comité voor bijzondere jeugdzorg), maar ook een advocaat of een particulier.
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maakt het signalement op als de NBMV zich aanbiedt om een asielaanvraag in te dienen. Hij kan zich ook spontaan aanbieden om zijn aanwezigheid op het Belgische grondgebied te melden. 

De Dienst Voogdij identificeert de NBMV en als de jongere de voorwaarden vervult wordt een voogd aangewezen. Er kan ook een voogd worden aangewezen voor een niet-begeleide minderjarige, onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, die in een kwetsbare situatie verkeert (zwanger meisje, in de steek gelaten kind, ...) of een slachtoffer van mensenhandel is.

De Dienst Vreemdelingenzaken of de politiediensten kunnen twijfel uiten over de verklaarde minderjarigheid. Deze twijfel wordt meegedeeld aan de jongeren. De Dienst Voogdij organiseert dan een medische test, bestaande uit een röntgenonderzoek van de pols, het gebit en het sleutelbeen, en beslist, na ontvangst van de testresultaten, of de jongere de voorwaarden vervult om als NBMV te worden beschouwd. De Dienst Voogdij brengt de Dienst Vreemdelingenzaken vervolgens op de hoogte van deze beslissing.

Meer informatie
Tel: 078 15 43 24
Fax: 02 542 70 83
tutelles@just.fgov.be
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij 
 

NBMV die internationale bescherming aanvraagt

 • Fiche minderjarige
 • Interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Taal van de procedure
 • Verlies van bijlage 26
 • Adreswijziging
 • Dublinprocedure
 • Gezinshereniging
 • Contact

NBMV die geen internationale bescherming aanvraagt

 • Template voor de voogd
 • Verhoor
 • Vaststellen van de duurzame oplossing
  • De duurzame oplossing is niet in België
  • Zoektocht naar de duurzame  oplossing
  • De duurzame oplossing is in België.
 • Na 18 jaar
 • Bijzonder geval: de Europese NBMV
 • Contact

Schoolreizen voor NBMV

Nuttige links
Dienst Vreemdelingenzaken: http://www.dofi.ibz.be
Dienst Voogdij: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij
Fedasil: www.fedasil.be
CGVS: www.cgvs.be
Vrijwillige terugkeer: http://www.retourvolontaire.be (FR); http://www.vrijwilligeterugkeer.be (NL); http://www.voluntaryreturn.be (EN).