Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving

27/11/2018

Inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving

De onderdanen van een derde land die een verblijfsaanvraag hebben ingediend bij een Belgische diplomatieke of consulaire post, of bij een gemeentebestuur, na 25.01.2017, moeten bewijzen dat zij inspanningen hebben geleverd om zich in de Belgische samenleving te integreren, tenzij ze zijn vrijgesteld.

NB: De wet bepaalt ook dat een verklaring wordt ondertekend waarin de persoon die langer dan 3 maanden in België wenst te verblijven te kennen geeft dat hij de fundamentele waarden en normen van de Belgische samenleving begrijpt en ernaar zal handelen ("nieuwkomersverklaring"). De datum van inwerkingtreding van deze bepaling is nog niet bekend.

Vrijstellingen

De onderdanen van een derde land moeten niet bewijzen dat zij inspanningen leveren om zich in de Belgische samenleving te integreren indien zij:

 • minderjarig zijn;
 • ernstig ziek zijn;
 • bedoeld zijn in de artikelen 388, 491 en 492 van het Burgerlijk Wetboek. 

Vrijgesteld zijn ook de onderdanen van derde landen die het volgende aanvragen: 

 • een internationale bescherming;
 • een verblijfstitel, na de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming in België te hebben gekregen;
  een verblijfstitel, na de status van staatloze in België te hebben gekregen;
 • het verblijf als familielid van een vreemdeling aan wie België de status van vluchteling of staatloze heeft erkend of een subsidiaire bescherming heeft toegekend (artikel 10, § 1, 4° tot 6°, wet van 15.12.1980);
 • het verblijf als ouder van een vreemdeling die jonger is dan 18 jaar en aan wie België de status van vluchteling heeft erkend of de subsidiaire bescherming heeft toegekend (artikel 10, § 1, 7°, wet van 15.12.1980);
 • de machtiging om naar België terug te keren na een afwezigheid van meer dan een jaar (artikel 19, § 2, tweede lid, wet van 15.12.1980);
 • het verblijf als burger van de Europese Unie of burger van de Europese Economische Ruimte of als Zwitser (artikel 42, wet van 15.12.1980);
 • een verblijfstitel als familielid van een burger van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of als familielid van een Zwitser (artikel 40bis, wet 15.12.1980); 
 • een verblijfstitel als familielid van een Belg die zijn recht op vrij verkeer uitoefent of heeft uitgeoefend, dat wil zeggen een Belg die terugkeert of is teruggekeerd in België na legaal meer dan 3 maanden in een andere lidstaat van de Unie te hebben verbleven (artikel 40ter, wet van 15.12.1980);
 • de machtiging om in België te verblijven om er te studeren aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs (artikel 58, wet van 15.12.1980);
 • de machtiging om in België te verblijven als houder van een geldige EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie op grond van richtlijn 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (artikel 61/7, wet van 15.12.1980);
 • een verblijfstitel, en de aanvrager is begunstigde van de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, getekend op 12 september 1963.

Bewijs van de inspanningen tot integratie

Het bewijs van de inspanningen tot integratie kan in het bijzonder op de volgende wijze worden geleverd :

 • volgen van een inburgeringscursus waarin wordt voorzien door de bevoegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats;
 • uitoefenen van een activiteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige;
 • voorleggen van een diploma, getuigschrift of bewijs van inschrijving uitgereikt door een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling ;
 • volgen van een door een bevoegde overheid erkende beroepsopleiding ;
 • kennis hebben van de taal van de plaats van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • actief deelnemen aan het verenigingsleven.

Wanneer het bewijs van de inspanningen tot integratie leveren ?

a) Machtiging om tijdelijk in België te verblijven aangevraagd na 25.01.2017 (A-kaart)

Het bewijs van de inspanningen tot integratie moet ten laatste worden geleverd wanneer de onderdaan van een derde land de verlenging van zijn A-kaart voor de eerste keer aanvraagt. 
De Dienst Vreemdelingenzaken kan andere controles uitvoeren gedurende 4 jaar vanaf het verstrijken van een termijn van een jaar na de toekenning van de eerste verblijfsmachtiging.  In het kader van deze controles kan de Dienst inlichtingen en documenten vragen die de inspanningen tot integratie bewijzen.

b) Machtiging om voor een onbeperkte duur in België te verblijven (B-kaart)

In dit geval kan de Dienst Vreemdelingenzaken de inspanningen tot integratie controleren gedurende 4 jaar vanaf het verstrijken van een termijn van een jaar na de toekenning van de verblijfsmachtiging. In het kader van deze controles kan de Dienst inlichtingen en documenten vragen die de inspanningen tot integratie bewijzen.

c) Toelating om langer dan 3 maanden in België te verblijven als familielid van een Belg die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of niet heeft uitgeoefend (F-kaart)  

In dit geval kan de Dienst Vreemdelingenzaken de inspanningen tot integratie controleren gedurende 4 jaar vanaf het verstrijken van een termijn van een jaar na de toelating tot het verblijf. In het kader van deze controles kan de Dienst inlichtingen en documenten vragen die de inspanningen tot integratie bewijzen.

Beoordeling van de inspanningen tot integratie

Inspanningen leveren om zich in de Belgische samenleving te integreren is een van de verblijfsvoorwaarden voor de onderdanen van derde landen, tenzij ze zijn vrijgesteld. Als dus de inspanningen tot integratie onvoldoende zijn, is een van de verblijfsvoorwaarden niet vervuld. De Dienst Vreemdelingenzaken zou dus kunnen weigeren uw verblijfstitel te verlengen of een einde kunnen maken aan uw verblijf.  Alvorens deze beslissing te nemen, houdt de Dienst rekening met de aard en de hechtheid van de familiebanden, de duur van het verblijf in België en het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met het land van herkomst.

Nieuwkomersverklaring

De wet bepaalt ook dat een verklaring wordt ondertekend waarin de persoon die langer dan 3 maanden in België wenst te verblijven te kennen geeft dat hij de fundamentele waarden en normen van de Belgische samenleving begrijpt en ernaar zal handelen.

De datum van inwerkingtreding van deze bepaling is nog niet bekend.

Goed om te weten

Wetgeving :

 • Wet van 18.12.2016 tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 08.02.2017).
 • Artikel 1/2 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.