Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 

 Lees meer

Het gezin van een vluchteling of een begunstigde van de subsidiaire bescherming

 

Rappel : De familieleden van een vreemdeling aan wie België de status van vluchteling of een subsidiaire bescherming heeft toegekend, moeten niet bewijzen dat deze vreemdeling voldoende huisvesting, een ziektekostenverzekering en stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft wanneer:  

a) het huwelijk, het partnerschap, of de afstamming, al bestond vóór de binnenkomst in België van de vreemdeling bij wie men zich voegt;

b) de aanvraag voor gezinshereniging is ingediend binnen het jaar (12 maanden) dat volgt op de erkenning van de status van vluchteling of de toekenning van de subsidiaire bescherming. Indien de aanvraag buiten de termijn (na 12 maanden) wordt ingediend moet het familielid uitleggen waarom hij zijn aanvraag niet binnen de termijn kon indienen. De Dienst Vreemdelingenzaken zal geval per geval beoordelen of de verstrekte uitleg de laattijdige indiening van de aanvraag kan rechtvaardigen.

 

Algemene bepalingen:

Als u de echtgenoot, de partner of het kind bent van een vreemdeling aan wie België de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming heeft verleend, moet u dezelfde voorwaarden vervullen als de echtgenoot, de partner of het kind van een onderdaan van een derde land die onbeperkt in België verblijft (artikel 10 van de wet van 15-12-1980).

Als u zijn vader of moeder bent, kunt u zich bij hem voegen onder de volgende voorwaarden:

- hij is minder dan 18 jaar oud* , en
- hij is België binnengekomen zonder begeleid te zijn door een meerderjarige vreemdeling die wettelijk verantwoordelijk voor hem was, en
- hij is niet ten laste genomen door een vreemdeling die wettelijk verantwoordelijk voor hem was na zijn binnenkomst in België, of hij werd niet alleen gelaten na zijn binnenkomst in België.

 * In een arrest van 12.04.2018 (zaak C-550/16), omschrijft het Hof van Justitie van de Europese Unie als « minderjarige » een onderdaan van een derde land die jonger is dan 18 jaar op het ogenblik dat hij een lidstaat binnenkomt en zijn asielaanvraag in deze lidstaat indient, en die, tijdens de asielprocedure, meerderjarig wordt en vervolgens de status van vluchteling verkrijgt.

De ouders van een als vluchteling erkende minderjarige bewaren dus hun recht op gezinshereniging wanneer hun kind de leeftijd van 18 jaar bereikt in de loop van de asielprocedure.

Het Hof wijst er evenwel op dat de aanvraag voor gezinshereniging binnen een redelijke termijn moet worden ingediend, dat wil zeggen binnen 3 maanden vanaf de dag waarop aan de minderjarige de status van vluchteling is toegekend.

Concreet betekent dit dat de aanvraag van de moeder en van de vader van een door België als vluchteling erkende minderjarige voortaan zal worden beschouwd als een aanvraag voor gezinshereniging, indien het als vluchteling erkende kind minder dan 18 jaar oud was toen het België binnenkwam en zijn asielaanvraag indiende en indien de aanvraag voor gezinshereniging is ingediend binnen een termijn van 3 maanden vanaf de dag waarop het kind als vluchteling werd erkend (artikel 10, § 1, 7°, van de wet van 15.12.1980).

De Dienst Vreemdelingenzaken volgt deze rechtspraak ook wanneer de gezinshereniger een subsidiaire bescherming in België heeft verkregen.

 

Bijzondere bepalingen:

a) Wanneer het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband bestond voordat de gezinshereniger in België aankwam, moet de gezinshereniger niet bewijzen dat hij stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, voldoende huisvesting en een ziekteverzekering heeft als u een « gezinshereniging » aanvraagt tijdens het jaar volgend (12 manden) op de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen om de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming te verlenen.

b) Als u geen authentieke akten kunt voorleggen tot bewijs van het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband, leg dan aan het consulaat uit waarom en leg andere geldige bewijzen voor. Als u geen andere geldige bewijzen kunt voorleggen, leg dan aan het consulaat uit waarom. Zo nodig organiseren wij een onderhoud met u of met de gezinshereniger, vragen wij een enquête uit te voeren of stellen een bijkomende analyse voor (bijvoorbeeld een DNA-test), om ons ervan te vergewissen dat u wel degelijk de echtgenoot, de partner of het kind van de gezinshereniger bent.

c) Wij aanvaarden uitzonderlijk dat u uw aanvraag indient bij het Belgische consulaat waarmee het gemakkelijker is contact op te nemen wanneer u moeilijkheden ondervindt om naar het Belgische consulaat te gaan dat bevoegd is voor de plaats waar u gewoonlijk verblijft. Leg dan uit waarom u niet naar dat consulaat kunt gaan.

Als u niet naar het bevoegde Belgische consulaat kunt gaan en ook niet naar een van de Belgische consulaten in een aangrenzend land, mag de gezinshereniger ons contacteren en de procedure schriftelijk starten op gh.visa[at]ibz.fgov.be ou rgf.visa[at]ibz.fgov.be. De gezinshereniger beschrijft nauwkeurig en volledig uw situatie.

Als wij erkennen dat u zich inderdaad niet naar een Belgisch consulaat kunt begeven om uw visumaanvraag in te dienen, mag de gezinshereniger ons de documenten bezorgen die bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.