Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Familieleden van een burger van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG

Update: 2018-01-18

Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden
 
 
Toepassing van de richtlijn op de burgers van de Unie, of gelijkgestelden, en hun familieleden

De richtlijn is van toepassing op de burgers van de Europese Unie die zich naar België begeven of er verblijven, evenals hun familieleden die hen begeleiden of zich bij hen voegen.

De richtlijn is ook van toepassing op de onderdanen van de Europese Economische Ruimte en de Zwitsers die zich naar België begeven of er verblijven, evenals hun familieleden die hen begeleiden of zich bij hen voegen.

Ten slotte is de richtlijn van toepassing op de Belgen die naar België terugkeren nadat ze in een andere Staat van de Unie verbleven hebben, evenals hun familieleden die hen begeleiden of zich bij hen voegen.
 
Inreisvisum voor de familieleden die onderdanen van derde landen zijn en die voor een kort verblijf in de Schengenruimte onderworpen zijn aan de visumplicht.

Indien u een burger van de Unie, of gelijkgestelde, die zich naar België begeeft of er verblijft wenst te begeleiden of indien u zich bij hem wenst te voegen vraagt u een inreisvisum (visum C) aan bij de ambassade of het consulaat die of dat bevoegd is voor uw verblijfplaats.

Dit inreisvisum wordt zo snel mogelijk, kosteloos en in het kader van een versnelde procedure afgegeven, indien u de volgende bewijzen levert: (a) het bewijs van uw verwantschap met deze burger van de Unie; (b) het bewijs dat deze burger van de Unie zich naar België begeeft of er verblijft, evenals (c) het bewijs dat u hem begeleidt of zich bij hem voegt. 

NB: Indien de ambassade of het consulaat werkt met een privéfirma die de visumaanvragen in ontvangst neemt moeten de dienstverleningskosten worden betaald. Indien u deze kosten niet wenst te betalen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de post. Hierbij moet de ingevoerde procedure gerespecteerd worden (openingsdagen en openingsuren, afspraak maken, enz.). Leg bij voorkeur gelegaliseerde/geapostilleerde en vertaalde documenten voor, om het onderzoek van uw visumaanvraag gemakkelijker te maken. De ambassade of het consulaat kan eisen dat een document vertaald, notarieel bekrachtigd of gelegaliseerd wordt, wanneer het origineel is opgesteld in een taal die de post niet begrijpt, of wanneer er getwijfeld wordt aan de echtheid van het document.

Lees de informatie over de voorwaarden voor de afgifte van een visum kort verblijf indien u niet gedekt wordt door de richtlijn (voorbeeld: u bent een familielid van een burger van de Unie, maar u reist niet samen met hem en u reist ook niet om hem te vervoegen).

 

Verblijf in België

Indien u meer dan 90 dagen in België wenst te verblijven, moet u een verblijfsaanvraag indienen bij het gemeentebestuur van de plaats waar u na uw binnenkomst in België verblijft.


Extra info

- U vindt de lijst van de landen waarvan de onderdanen aan de visumplicht onderworpen zijn en de lijst van de verblijfstitels die een binnenkomst zonder visum mogelijk maken op de site van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-Visum/index_en.htm);

- U vindt de lijst van de diplomatieke en consulaire posten op de site van FOD Buitenlandse zaken (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_België_komen/Visum_voor_België).