Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Gezinshereniging

 

Covid-19: implicaties op de gezinshereniging

 

De gezondheidscrisis (COVID-19) heeft tot een nooit eerder geziene situatie geleid die heel wat vragen oproept. Deze fiche bevat de vragen die het vaakst gesteld worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Verstrijking van een visum dat afgegeven werd voor de inwerkingtreding van de reisbeperkingen (18/03/2020) 

     a) Visum D dat met het oog op een gezinshereniging afgegeven werd

De familieleden die houder zijn van een visum D en die niet konden reizen voor het verstrijken van dit visum kunnen een nieuw visum aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

Dit visum kan ambtshalve afgegeven worden, onder de volgende voorwaarden:

  1. na controle door de post van de administratieve situatie van de gezinshereniger in het Rijksregister (geldigheid van de identiteitskaart of de verblijfstitel, geen schrapping), 
  2. indien de gezinshereniger zich bij de post of de Dienst Vreemdelingenzaken niet uitdrukkelijk verzet heeft tegen de komst van de aanvrager, en 
  3. na voorlegging van een ingevuld, gedateerd en ondertekend visumaanvraagformulier en van een kopie van het reisdocument met het verstreken visum.

De visumleges (handling fee) en de retributie moeten niet (opnieuw) worden betaald. 

     b) Visum C met het oog op een huwelijk of samenwoning in België 

De toekomstige echtgenoten of geregistreerde partners die houder zijn van een visum C en die niet konden reizen voor het verstrijken van dit visum kunnen een nieuw visum aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

Dit visum kan ambtshalve afgegeven worden, onder de volgende voorwaarden:

  1. na controle door de post van de administratieve situatie van de toekomstige echtgenoot of partner in het Rijksregister (geldigheid van de identiteitskaart of de verblijfstitel, niet geschrapt), 
  2. na controle door de post van de intentie van de toekomstige echtgenoot of partner om het huwelijks- of samenwoningsproject uit te voeren (schriftelijke bevestiging van het project), en 
  3. na voorlegging van een ingevuld, gedateerd en ondertekend visumaanvraagformulier, van een kopie van het reisdocument met het verstreken visum en van een reisziektekostenverzekering die 90 dagen geldig is.

Geldigheid van de beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken om een visum met het oog op een gezinshereniging toe te kennen

De geldigheidsduur van de beslissingen van de dienst wordt automatisch met 3 maanden verlengd.  Tot nader order is een beslissing dus 9 maanden geldig (6 maanden + 3 maanden). Bijgevolg zijn de posten die positieve beslissingen  ontvangen hebben maar die beslissingen als gevolg van de reisbeperkingen niet konden uitvoeren, gemachtigd om het visum af te geven indien de beslissing minder dan 9 maanden geleden genomen werd.

Indien de beslissing meer dan 9 maanden geleden genomen werd, moet elk geval afzonderlijk worden onderzocht.  Naast de administratieve situatie van de gezinshereniger (geldigheid van de identiteitskaart of de verblijfstitel, niet geschrapt) zal de Dienst Vreemdelingenzaken controleren of de voorwaarden voor een gezinshereniging nog steeds vervuld zijn en of de gezinshereniger zich niet uitdrukkelijk verzet heeft tegen de komst van de aanvrager.  

Familieleden die hun aanvraag niet konden indienen - Geldigheidsduur van de (gelegaliseerde) akten

Familieleden hadden hun dossier voorbereid, maar konden hun aanvraag als gevolg van de reisbeperkingen niet indienen.  In dit geval moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de akten van de burgerlijke stand die in het buitenland worden opgemaakt (geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten, overlijdensakten of gelijkwaardige documenten) en de in het buitenland uitgesproken vonnissen, enerzijds, en de andere bewijsstukken die in het buitenland worden opgemaakt (bewijs van celibaat, uittreksel uit het strafregister of gelijkwaardige documenten, medisch attest), anderzijds.

     a) Akten van de burgerlijke stand

De akten van de burgerlijke stand blijven geldig, zelfs indien ze meer dan 6 maanden voor de indiening van de aanvraag werden afgegeven.  Deze akten kunnen worden gelegaliseerd, voor zover de consulaire ambtenaar die bevoegd is om te legaliseren nog beschikt over het specimen van de handtekening van de buitenlandse overheid van wie hij de handtekening moet legaliseren.

Indien deze akten reeds gelegaliseerd werden blijft deze legalisatiegeldig, zelfs indien deze dateert van meer dan 6 maanden voor de indiening van de aanvraag. 

Een ouderlijke toestemming blijft eveneens geldig indien de persoon die de toestemming gegeven heeft zich niet uitdrukkelijk verzet heeft tegen het vertrek van het kind en zijn definitieve vestiging in België.  

     b) Andere bewijsstukken

Deze akten tonen een feitelijke toestand aan die geëvolueerd kan zijn sinds de opmaak ervan. Daarom moeten het bewijs van celibaat, het uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document en het medisch attest binnen de 6 maanden voor de indiening van de aanvraag opgesteld worden. In voorkomend geval zal het familielid zijn dossier dus moeten actualiseren vooraleer hij zijn visumaanvraag indient.  

Het uittreksel uit het strafregister moet gelegaliseerd worden. 

Indiening van een visum aanvraag 

« Wereldwijd » worden de indiening en de behandeling van de aanvragen voor visa geleidelijk aan hervat. De absolute voorwaarde voor deze geleidelijke hervatting is dat de outsourcingspartner waarmee de ambassade of het consulaat samenwerkt (VFS Global of TLS Contact) weer operationeel is.

Aangezien de gezinshereniging is verbonden aan voorwaarden (bv. een leeftijdsvoorwaarde), zou een familielid zijn/haar recht op gezinshereniging kunnen verliezen, of aan strengere voorwaarden moeten voldoen, omdat hij/zij zijn/haar aanvraag niet kan of kon indienen op een ogenblik waarop hij/zij nog steeds een recht op gezinshereniging had, of moest voldoen aan minder strenge voorwaarden.

Deze mededeling heeft tot doel de personen die betrokken zijn bij een gezinsherenigingsprocedure en diegenen die tijdelijk geen procedure kunnen opstarten gerust te stellen.

De Dienst Vreemdelingenzaken zal rekening houden met de maatregelen die door de staten in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het virus genomen worden en de omstandigheden waarin de situatie opnieuw normaal zal worden. Deze factoren zullen beschouwd worden als uitzonderlijke omstandigheden die de indiening van de aanvraag verhinderd hebben op een moment waarop een gezinslid een recht op gezinshereniging had of aan minder strenge voorwaarden moest voldoen.

Er zal echter niet onbeperkt rekening worden gehouden met deze factoren. Indien de leeftijdsvoorwaarde al niet meer vervuld was vooraleer de COVID-19-maatregelen van kracht werden zullen deze maatregelen de laattijdige indiening van de aanvraag niet kunnen rechtvaardigen. Deze beperking is ook van toepassing op het gezinslid dat zijn aanvraag niet had ingediend binnen een termijn die hem in staat stelde om van minder strenge voorwaarden te genieten. Anderzijds zal het gezinslid de stappen die hij of zij heeft genomen om de aanvraag in te dienen, moeten uitleggen zodra dat weer mogelijk is.

Ten slotte zal er ook rekening worden gehouden met de eventuele impact van de gezondheidscrisis op de situatie van de gezinshereniger. Voor een gezinshereniger die tijdelijk werkloos is, kan het tijdelijk moeilijk zijn om te bewijzen dat hij over stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten, huisvesting of een verzekering beschikt.

------------------

DNA-procedure
Om het risico op besmetting (COVID 19) te beperken heeft de DNA-procedure enkele wijzigingen ondergaan:

  • De Dienst Vreemdelingenzaken ontvangt geen publiek meer. De procedure wordt per post, binnen de maand na de beslissing, opgestart;
  • De bloedstalen op diplomatieke posten worden afgenomen, maar alleen op afspraak (geen "open dagen" zoals voorheen);
  • Erasmus geeft afspraken meerdere malen per week om de bloedstalen af te nemen.

Deze brief/e-mail van de Dienst Vreemdelingenzaken bevat gedetailleerde instructies over de te volgen procedure.