Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Gezinshereniging – Ouders van een als vluchteling erkende minderjarige

04/06/2018

In een arrest van 12.04.2018 (zaak C-550/16), omschrijft het Hof van Justitie van de Europese Unie als « minderjarige » een onderdaan van een derde land die jonger is dan 18 jaar op het ogenblik dat hij een lidstaat binnenkomt en zijn asielaanvraag in deze lidstaat indient, en die, tijdens de asielprocedure, meerderjarig wordt en vervolgens de status van vluchteling verkrijgt.

De ouders van een als vluchteling erkende minderjarige bewaren dus hun recht op gezinshereniging wanneer hun kind de leeftijd van 18 jaar bereikt in de loop van de asielprocedure.

Het Hof wijst er evenwel op dat de aanvraag voor gezinshereniging binnen een redelijke termijn moet worden ingediend, dat wil zeggen binnen 3 maanden vanaf de dag waarop aan de minderjarige de status van vluchteling is toegekend.

Concreet betekent dit dat de aanvraag van de moeder en van de vader van een door België als vluchteling erkende minderjarige voortaan zal worden beschouwd als een aanvraag voor gezinshereniging, indien het als vluchteling erkende kind minder dan 18 jaar oud was toen het België binnenkwam en zijn asielaanvraag indiende en indien de aanvraag voor gezinshereniging is ingediend binnen een termijn van 3 maanden vanaf de dag waarop het kind als vluchteling werd erkend (artikel 10, § 1, 7°, van de wet van 15.12.1980).

De Dienst Vreemdelingenzaken volgt deze rechtspraak ook wanneer de gezinshereniger een subsidiaire bescherming in België heeft verkregen.

Lees het arrest op www.curia.europa.eu