Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_verbintenis_tot_tenlasteneming_Student

De verbintenis tot tenlasteneming - Bijlage 32 (Student)


Wie kan een verbintenis tot tenlasteneming onderschrijven?

De verbintenis tot tenlasteneming wordt onderschreven door een Belgische of buitenlandse fysieke persoon of rechtspersoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen, en dit voor een academisch jaar of voor de duur van de studies.

De tenlasteneming begint op de datum waarop de garant het document (bijlage 32 (.docx) bijlage 32 (.pdf)  ) ondertekent.

Over welke middelen moet de garant beschikken?

De algemene regel ziet er als volgt uit: naast het maandelijks minimumbedrag waarover de student moet beschikken (670 EUR netto) moet de garant over een maandelijks minimumbedrag van 1.295,91,82 EUR (netto) beschikken. Hieraan wordt een bedrag van 150 EUR per persoon die ten laste is van de garant of van de student, indien hij begeleid wordt, toegevoegd.

De basis voor de berekening ziet er dus als volgt uit (ter informatie) :

               1.295,91 EUR voor de persoonlijke kosten van de garant (leefloon - 01/03/2020)
+             maandelijks minimumbedrag waarover de vreemdeling die in België wil studeren moet beschikken (670 EUR)
+             150 EUR per persoon die ten laste is van de garant      

Hoe moet een verbintenis tot tenlasteneming onderschreven worden?

1) Indien de garant in België verblijft, onderschrijft hij de verbintenis tot tenlasteneming bij het gemeentebestuur, dat het document dateert en zijn handtekening legaliseert.

Bij de indiening van de visumaanvraag overlegt u de volgende zaken:

  • de behoorlijk ingevulde, gedateerde en gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming, evenals een kopie van de identiteitskaart/de verblijfskaart van de garant en een door het gemeentebestuur afgegeven gezinssamenstelling ;
  • indien de garant een fysieke persoon in loondienst is : een werkgeversattest, zijn drie meest recente loonfiches, het meest recente aanslagbiljet en elk ander document dat op geldige wijze het bestaan van andere bronnen van regelmatige inkomsten aantoont (rente van onroerend goed, enz.) ;
  • indien de garant een fysieke persoon is die als zelfstandige werkt : het meest recente aanslagbiljet, het bewijs van de betaling van de sociale premies, het BTW-immatriculatienummer, de inschrijving in het handelsregister en elk ander document dat op geldige wijze het bestaan van andere bronnen van regelmatige inkomsten aantoont (rente van onroerend goed, enz.);
  • indien de garant een rechtspersoon is : een kopie van de meest recente activiteitenbalans die werd ingediend bij de griffie van de handelsrechtbank, het BTW-immatriculatienummer, de inschrijving in het handelsregister, evenals een kopie van de statuten.

De Belgische diplomatieke of consulaire post die de visumaanvraag ontvangt verifieert of de garant financieel gezien in staat is om u ten laste nemen en brengt, indien dit onderzoek een positief resultaat oplevert, de vermelding « Toereikende solvabiliteit » aan op de verbintenis tot tenlasteneming. In geval van twijfel wordt de visumaanvraag doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die de uiteindelijke beslissing zal nemen.

2) Indien de garant in het land van verblijf van de student verblijft, onderschrijft de garant de verbintenis tot tenlasteneming bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats. Deze post dateert het document en legaliseert zijn handtekening.

Bij de indiening van de visumaanvraag overlegt u de volgende zaken :

  • de behoorlijk ingevulde, gedateerde en gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming, evenals een kopie van de identiteitskaart/de verblijfskaart van de garant en een gezinssamenstelling
  • elk document dat het mogelijk maakt om de financiële capaciteit van de garant om uw medische kosten, verblijfskosten, studiekosten en repatriëringskosten te betalen op geldige wijze vast te stellen (werkgeversattest, drie meest recente loonfiches, bankrekeningoverzichten, enz., kortom elk document dat op geldige wijze aantoont dat de garant regelmatige en toereikende inkomsten ontvangt).

De Belgische diplomatieke of consulaire post die de visumaanvraag ontvangt verifieert of de garant financieel gezien in staat is om u ten laste nemen en brengt, indien dit onderzoek een positief resultaat oplevert, de vermelding « Toereikende solvabiliteit » aan op de verbintenis tot tenlasteneming. In geval van twijfel wordt de visumaanvraag doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die de uiteindelijke beslissing zal nemen.

3) Indien de garant in een derde land verblijft, onderschrijft de garant de verbintenis tot tenlasteneming bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats. Deze post dateert het document, legaliseert zijn handtekening en verifieert of hij financieel gezien in staat is om u ten laste te nemen. Indien dit onderzoek een positief resultaat oplevert, brengt hij de vermelding « Toereikende solvabiliteit » aan op de verbintenis tot tenlasteneming. Indien hij daarentegen van mening is dat de financiële capaciteit van de garant niet toereikend is of onvoldoende is vastgesteld beperkt hij zich tot het dateren van het document en het legaliseren van de handtekening van de garant.

Bij de indiening van de visumaanvraag overlegt u de behoorlijk ingevulde, gedateerde en gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming, evenals een kopie van de identiteitskaart/de verblijfskaart van de garant en een gezinssamenstelling.

De Belgische diplomatieke of consulaire post die de visumaanvraag ontvangt, verifieert of de vermelding « Toereikende solvabiliteit » op het document werd aangebracht. Indien dit het geval is werd het bestaan van toereikende bestaansmiddelen vastgesteld. Indien dit niet het geval is, geeft de post het dossier door aan de Dienst Vreemdelingenzaken, die de uiteindelijke beslissing zal nemen.