Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

DNA-(informatie)

DNA (informatie)


Om het risico op besmetting (COVID 19) te beperken heeft de DNA-procedure enkele wijzigingen ondergaan:
  • De Dienst Vreemdelingenzaken ontvangt geen publiek meer. De procedure wordt per post, binnen de maand na de beslissing, opgestart;
  • De bloedstalen op diplomatieke posten worden afgenomen, maar alleen op afspraak (geen "open dagen" zoals voorheen);
  • Erasmus geeft afspraken meerdere malen per week om de bloedstalen af te nemen.

Deze brief/e-mail van de Dienst Vreemdelingenzaken bevat gedetailleerde instructies over de te volgen procedure.

 

Beveiligde DNA-procedure georganiseerd door de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Buitenlandse Zaken in het kader van een visumaanvraag gezinshereniging 

U heeft een uitnodiging ontvangen van de Dienst Vreemdelingenzaken om deel te nemen aan een informatiesessie over de DNA-procedure. Deze informatiesessie is een groepssessie en duurt ongeveer 2 uur. 

Om deze afspraak voor te bereiden vragen wij u om deze pagina te lezen. Het zal u helpen om de DNA-procedure en de gevolgen beter te begrijpen. 

U kunt zelf niet voor de DNA-procedure kiezen

Wij benadrukken dat deze DNA-procedure wordt voorgesteld door de Dienst Vreemdelingenzaken ná een volledig onderzoek van de visumaanvraag. U kunt dus niet voor deze procedure kiezen om gemakkelijksheidsredenen, bijvoorbeeld in de plaats van de gebruikelijke stappen die moeten worden ondernomen voor het bekomen van een uittreksel van de geboorteakte. 

In het kader van een visumaanvraag zijn een hele reeks documenten vereist maar voor een kind dat zijn moeder of vader wil vervoegen, blijft het essentiële document de geboorteakte, die dient als bewijs van de leeftijd en de verwantschap. Indien u wordt uitgenodigd voor een informatiesessie over de DNA-procedure, wil dat zeggen dat de geboorteakte die werd voorgelegd bij de indiening van de visumaanvraag gezinshereniging niet werd aanvaard en de visumaanvraag werd geweigerd, onder voorbehoud van een DNA-test. 

Wanneer stelt de Dienst Vreemdelingenzaken u een DNA-test voor? 

Dat kan in verschillende situaties. Zonder in detail te treden volgen hieronder enkele voorbeelden:

- De aanvrager ontvlucht een land in oorlog. Hij heeft vóór hij is gevlucht geen akten van de burgerlijke stand kunnen meenemen of de registers van de burgerlijke stand werden vernietigd. Hij bevindt zich in een vluchtelingenkamp en beschikt over geen enkel bewijs van verwantschap.

- In de geboorteakte staan fouten of werden doorhalingen aangebracht.

- De geboorteaangifte gebeurde laattijdig (bijvoorbeeld aan de hand van een vervangend vonnis). Aan dit soort verklaringen kan geen geloof worden gehecht en het administratief dossier van de te vervoegen persoon in België bevat geen enkel element dat de Dienst Vreemdelingenzaken kan helpen om de verwantschap vast te stellen.

- De geboorteaangifte, laattijdig of niet, is tegenstrijdig met inhoud van het administratief dossier van de te vervoegen persoon in België (Bijvoorbeeld: de ouder heeft in zijn asielaanvraag verklaard dat zijn kind overleden is of heeft verklaard andere kinderen te hebben, maar niet de visumaanvrager die in die tijd nochtans reeds geboren was...). 

Wat zijn de gevolgen indien u de DNA-test aanvaardt?

Wij stellen u enkel een DNA-test voor indien de visumaanvrager de wettelijk bepaalde leeftijd voor gezinshereniging niet overschrijdt en indien de rest van het dossier in orde is. Om de leeftijd van de visumaanvrager te bepalen baseren wij ons op de informatie waarover we beschikken. Alle overige voorwaarden voor gezinshereniging moeten met andere woorden vervuld zijn. 

Zodra we het positieve resultaat van de DNA-analyse ontvangen, kunnen we dan het visum afleveren. In principe zijn er na deze procedure geen andere documenten meer vereist, behalve natuurlijk indien uw persoonlijke situatie is gewijzigd (echtscheiding, verlies van verblijfsrecht...) of indien nieuwe elementen wijzen op fraude in de procedure (identiteitsfraude, valse documenten...). 

Verloop van de DNA-procedure

Tijdlijn procedure 

Fase 1 – de informatiesessie

U wordt uitgenodigd voor een informatiesessie in het Frans of het Engels. Indien u geen Frans of Engels beheerst, mag u zich laten vergezellen door een persoon die u kan helpen als tolk. 

U komt naar de afspraak met uw uitnodiging, uw identiteitskaart en 3 foto's van uzelf (recent, in kleur en in paspoortformaat). Voorzie indien mogelijk ook een e-mailadres en een telefoonnummer waarop u gemakkelijk te bereiken bent. 

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden beginnen deze informatiesessies om 10.00 uur. Wij vragen u om stipt op tijd te zijn om het goede verloop van de sessie niet te verstoren. 

Na een algemene uitleg over de procedure wordt u individueel ontvangen en kan u, indien u dat wenst, een toestemmingsformulier (bijlage 3) ondertekenen. U ontvangt een informatiedocument met een samenvatting van de algemene uitleg en de gegevens van de contactpersonen. U krijgt eveneens een overschrijvingsformulier met alle nodige referenties. 

Fase 2 – de betaling

De DNA-analyse kost 200 euro per persoon. Het minimumbedrag is dus steeds 400 euro: 200 euro voor de ouder in België en 200 euro voor het kind dat het visum aanvraagt. Indien de test wordt voorgesteld voor meerdere kinderen, zal het bedrag stijgen (200 euro voor de ouder in België + 200 euro vermenigvuldigd met het aantal kinderen). 

Dit bedrag moet rechtstreeks op de rekening van het Erasmusziekenhuis worden gestort na de informatiesessie. Een eerdere betaling raakt mogelijks verloren aangezien de procedure officieel slechts begint na de ondertekening van de bijlage 3. 

U kunt de betaling regelen via uw bank of de post, maar wij aanvaarden geen cash geld tijdens de informatiesessie. 

U kunt meteen betalen of de betaling uitstellen indien u tijd nodig heeft om de financiële middelen te voorzien. Indien u echter meer dan 6 maanden tijd nodig heeft, moet u ons laten weten dat u de procedure wenst verder te zetten. Immers, als we geen bericht van u ontvangen, wordt uw dossier na 6 maanden geklasseerd en de DNA-procedure definitief afgesloten. 

Zolang het verschuldigde bedrag niet is betaald, gaat de procedure niet verder. 

Zodra u heeft betaald, moet u ons het bewijs van betaling opsturen per fax (00-32-2-274.66.48) of per e-mail (gh.dna@ibz.fgov.be). U mag het betalingsbewijs ook afgeven aan het Onthaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44 - 1000 Brussel. Verzend dit betalingsbewijs nooit per post. 

Na ontvangst van het betalingsbewijs zal de Dienst Vreemdelingenzaken per mail de ambassade / het consulaat en het Erasmusziekenhuis verwittigen dat de afnames van de DNA-stalen mogen gebeuren. Indien u ons een e-mailadres heeft bezorgd, krijgt u steeds een kopie van onze instructies aan de ambassade / het consulaat en het ziekenhuis. 

Fase 3 – de afname van het DNA-staal op de ambassade / het consulaat

Zodra de ambassade / het consulaat onze mail ontvangt, contacteert deze de visumaanvrager per telefoon om een afspraak te regelen voor de bloedafname. 

Uitzondering: de ambassades te Dakar en Abidjan contacteren de aanvragers niet en plannen geen afspraken. In Dakar gebeuren de afnames, zonder afspraak, elke woensdagochtend, en in Abidjan elke vrijdagochtend, eveneens zonder afspraak. 

Het is niet nodig om nuchter zijn voor dit soort afnames. Het zijn geen "klassieke" bloedafnames; er worden slechts enkele bloeddruppels afgenomen met een eenvoudige vingerprik (zoals bij een diabetes-patiënt). 

In een fractie van een seconde kunnen via de vingerprik, op een totaal pijnloze manier, enkele bloeddruppels afgenomen worden, die worden overgebracht op een FTA-kaart ("vloeipapier"), die deze druppels absorbeert. Deze FTA-kaart wordt in een verzegelde enveloppe gesloten met een begeleidend protocol, ingevuld door de erkende arts die de afname heeft uitgevoerd en waarop een recente foto van de aanvrager en een identificatie-barcode worden aangebracht. Deze verzegelde enveloppe wordt per diplomatieke koffer naar de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel gestuurd en vervolgens naar het Erasmusziekenhuis. 

Op de dag van de afname zal de aanvrager een klein bedrag in lokale munt moeten betalen aan de arts of verpleegkundige die de afname uitvoert. Dit bedrag verschilt van land tot land. In Kinshasa bijvoorbeeld moet, in 2016, een som van 5 US dollar betaald worden, in Abidjan 15000 CFA-frank en in Nigeria 2000 naira... Deze prijzen kunnen uiteraard wijzigen met de tijd.

Fase 4 – de afname van het DNA-staal in het Erasmusziekenhuis 

Zodra het Erasmusziekenhuis het DNA-staal van de visumaanvrager heeft ontvangen, zal het ziekenhuis u telefonisch contacteren om een afspraak vast te leggen voor uw bloedafname. 

Opgelet: indien het bedrag van de analyse in deze fase nog niet volledig werd betaald, wordt de bloedafname van de ambassade / het consulaat in het Erasmusziekenhuis opgeslagen en wordt uw afspraak uitgesteld tot wanneer het bedrag van de analyse volledig is betaald.  

Fase 5 – de DNA-analyse

Vanaf het ogenblik dat alle bloedstalen in het Erasmusziekenhuis zijn, duurt het 6 à 8 weken tot het resultaat van de analyse bekend is

Het ziekenhuis deelt het resultaat van de analyse mee aan de Dienst Vreemdelingenzaken per mail en bezorgt u het volledige rapport van de DNA-analyse (met identificatie van de personen en de afnames, het resultaat en zo voort) per post. De Dienst Vreemdelingenzaken houdt dus geen gegevensbank bij van de genetische resultaten. 

Er kunnen zich twee mogelijkheden voordoen:

- Het resultaat is positief (tot op 99,99999...%): het visum wordt meteen toegestaan, behalve indien ondertussen nieuwe elementen wijzen op fraude in de procedure (identiteitsfraude, valse documenten...). Deze beslissing wordt u meegedeeld per mail en per post. 

- Het resultaat is negatief (tot op 100%): er kan geen visum worden toegestaan. Er wordt wel systematisch een tegenexpertise uitgevoerd met het tweede DNA-staal dat werd afgenomen vooraleer het resultaat wordt meegedeeld. 

Een negatief resultaat van de DNA-analyse kan verschillende oorzaken hebben: relatieproblemen en ontrouw, verkeerde inschatting van het begin van de zwangerschap door gebrek aan medische opvolging, verkrachting of poging om een collateraal familielid (broer, nicht, neef...) te laten doorgaan voor zijn eigen kind. 

Hoe dan ook, de uitsluiting van het ouderschap zal steeds door het Erasmus-ziekenhuis kunnen worden vastgesteld. 

De schema's hieronder kunnen u, zonder in wetenschappelijk detail te treden, helpen bij het begrijpen van deze problematiek:

 

 
DNA
DNA

 DNA

 

DNA

  


 DNA
 
 

 

Besluit

Wij hopen dat deze pagina u een antwoord heeft kunnen bieden op de meeste algemene vragen. Voor persoonlijke vragen kan u terecht op de informatiesessie. 

Indien nodig, is de Afdeling DNA van de Dienst Vreemdelingenzaken gedurende de hele procedure te bereiken op dit mailadres: gh.dna@ibz.fgov.be. Vermeld altijd uw dossiernummer.