Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Brexit-Deal

FAQ - Impact van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op het verblijfsrecht van Britse onderdanen in België

(update 06/10/2020)

De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britse onderdanen en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren.

Het terugtrekkingsakkoord voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2020, waarbij er voor de Britse onderdanen en hun familieleden zo goed als niets verandert. Zij behouden tijdens deze periode hun recht op vrij verkeer en verblijf.

 • U bent Britse onderdaan of een familielid van een Britse onderdaan en wilt naar België komen tijdens de overgangsperiode:

Wat het verblijf betreft gelden tijdens de overgangsperiode dezelfde regels als voor de terugtrekking, er verandert voor u niets. Hoewel het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie worden de Britse onderdanen en hun familieleden tijdens de overgangsperiode op dezelfde wijze behandeld als Unieburgers en dit zowel voor kort verblijf als voor lang verblijf.

 • U bent een Britse onderdaan of een familielid van een Britse onderdaan met een verblijfsrecht in België op het moment van de terugtrekking of u hebt uw aanvraag voor een verblijfsrecht ingediend voor 31 december 2020:

Indien u als Britse onderdaan of familielid van een Britse onderdaan een aanvraag indient voor 31 december 2020 wordt uw aanvraag op dezelfde manier behandeld als voor de terugtrekking. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt u in het bezit gesteld van een verblijfsdocument (E of F kaart).

Indien u reeds in België verbleef voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, kan u uw huidig verblijfsdocument (E (+) of F (+) kaart) tijdens de overgangsperiode voorlopig behouden.

Alle Britse onderdanen en familieleden van Britse onderdanen die een verblijfsrecht hebben bekomen voor het einde van de overgangsperiode worden beschouwd als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Na de overgangsperiode moet elke Britse onderdaan en familielid van een Britse onderdaan als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in het bezit gesteld worden van een nieuwe verblijfskaart met een vermelding naar de terugtrekking.

Alle Britse onderdanen en hun familieleden in België zullen individueel worden geïnformeerd per brief omtrent de te volgen procedure om een aanvraag bij de gemeente in te dienen voor een nieuwe verblijfskaart als begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. U hoeft dus zelf niets te ondernemen tot u uw brief ontvangt.

Als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord behoudt u ook na de overgangsperiode uw verblijfsrechten en dit levenslang, met als enige uitzondering dat u een nieuwe verblijfskaart zal hebben.

 • U bent een familielid van een Britse onderdaan met een verblijfsrecht in België en u wilt na 31 december 2020 naar België komen:

In principe wordt u niet beschermd door het terugtrekkingsakkoord en kan u geen beroep meer doen op de voorwaarden die gelden voor Unieburgers. U valt terug op de bestaande algemene regels voor gezinshereniging met een derdelander.

Deze kunnen worden teruggevonden op onze website: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/fr/Pages/home.aspx

Voor sommige familieleden werd een uitzondering voorzien in het terugtrekkingsakkoord. Het gaat om bepaalde familieleden die ofwel reeds een band hadden met een Britse onderdaan met een verblijfsrecht in België voor het einde van de overgangsperiode of kinderen die nadien werden geboren. Voor hen gelden ook na de overgangsperiode nog steeds de voorwaarden zoals van toepassing voor het einde van de overgangsperiode.

Meer bepaald gaat het om de volgende familieleden:

 • Rechtstreeks verwante gezinsleden van begunstigden van het terugtrekkingsakkoord voor zover deze band reeds bestond voor het einde van de overgangsperiode (dit zijn meer bepaald de echtgenoot of geregistreerde partner van de begunstigde,  de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar of die ten laste zijn van de begunstigde en van de echtgenoot of partner en de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn die ten laste zijn  van de begunstigde en die van de echtgenoot of partner)
 • Personen met wie de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord een duurzame relatie heeft, mits hij kan aantonen dat deze relatie reeds voor het einde van de overgangsperiode bestond;
 • Kinderen van begunstigden van het terugtrekkingsakkoord geboren of geadopteerd na het einde van de overgangsperiode.
   
 • U bent Britse onderdaan of een familielid van een Britse onderdaan (anders dan de hierboven beschreven uitzonderingen) en dient na 31 december 2020 een verblijfsaanvraag in:

De toegangs- en verblijfsrechten van Britse onderdanen en hun familieleden die op het einde van de overgangsperiode nog geen verblijfsrecht in België hebben, maken deel uit van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na de terugtrekking. Hierover werd nog niets bepaald, ook niet in het terugtrekkingsakkoord.

Deze onderhandelingen zullen waarschijnlijk vooral invloed hebben op de voorwaarden voor het kort verblijf (minder dan 90 dagen over een periode van 180 dagen).

Wat het lang verblijf betreft, zal u zich in principe na de overgangsperiode niet langer kunnen beroepen op de voorwaarden die gelden voor Unieburgers. U zal onderworpen worden aan de algemene regels die gelden voor onderdanen van derde landen in België.

 • Kom ik als Britse onderdaan of familielid van een Britse onderdaan met een verblijfsrecht in België ook na de overgangsperiode in aanmerking voor een duurzaam verblijfsrecht?

Britse onderdanen en hun familieleden die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord kunnen na vijf jaar ononderbroken legaal verblijf in België genieten van het duurzaam verblijfsrecht. Zowel de periodes van legaal verblijf voor als na de overgangsperiode worden meegeteld. De tijdelijke afwezigheden die geen invloed hebben op het behoud van het verblijfsrecht van de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die in België verblijft hebben eveneens geen invloed op het bekomen van een duurzaam verblijfsrecht na een periode van vijf jaar legaal verblijf.

 • Wanneer verlies ik mijn verblijfsrecht als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord met een duurzaam verblijfsrecht in België bij afwezigheid?

Eens bekomen zal u uw duurzaam verblijfsrecht slechts verliezen wanneer u voor een ononderbroken periode van meer dan vijf jaar afwezig bent uit België.

FAQ

 • Ik ben een Britse onderdaan of een familielid van een Britse onderdaan en wil tijdens de overgangsperiode naar België komen maar heb mijn reisdocument niet bij

Vanaf de terugtrekking kan u als Britse onderdaan of familielid van een Britse onderdaan geen gebruik meer maken van de regel die geldt voor Unieburgers dat wanneer een Unieburger niet in het bezit is van een reisdocument aan een grens, zij alsnog een redelijk termijn krijgt dit document te verwerven of zich te laten bezorgen alvorens uitgezet of teruggedreven te worden. U moet dus steeds in het bezit zijn van uw reisdocument aan de grens

 • Ik ben een Britse grensarbeider

Britse grensarbeiders die voor het einde van de overgangsperiode reeds in België als grensarbeider actief waren, worden vrijgesteld van een inreisvisumplicht of andere gelijkaardige formaliteiten.

 • Ik ben een Britse onderdaan en heb voor het einde van de overgangsperiode medische zorgen in België gepland maar heb geen gebruik gemaakt van mijn recht op vrij verkeer voor het einde van de overgangsperiode

Indien u voor het einde van de overgangsperiode medische zorgen hebt gepland in België die reeds werden goedgekeurd dan zullen dezelfde grensformaliteiten van toepassing zijn als voor het einde van de overgangsperiode en dit voor de volledige duur van de behandeling. Dit geldt zowel voor u als uw begeleider en dit tot het einde van uw behandeling.