Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Afnemen van biometrische gegevens in het kader van een aanvraag voor een visum D


Indiening in persoon van de visumaanvraag

 

Vanaf 01/12/2018 zullen de Belgische diplomatieke en consulaire posten de vingerafdrukken (10 vingers) afnemen, tenzij dit fysiek onmogelijk is, en een digitale foto nemen van de onderdanen van een derde land, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die een visum voor een lang verblijf in België aanvragen.

NB Als de fysieke onmogelijkheid tijdelijk is, zal de post u naar de redenen van deze tijdelijke onmogelijkheid vragen. Als het mogelijk is een aantal vingerafdrukken lager dan 10 af te nemen, zal de post alle beschikbare vingerafdrukken afnemen.

Houders van een diplomatiek of dienstpaspoort die geaccrediteerd of geaffecteerd zijn bij een diplomatieke of consulaire missie in België of die een functie uitoefenen bij een internationale organisatie die zijn zetel of een vertegenwoordiging in België heeft, evenals hun gezinsleden (echtgenoot en kinderen ten laste), zijn vrijgesteld van het afnemen van de vingerafdrukken.

 

Waarom de biometrische gegevens afnemen ?

 

Door het afnemen van uw vingerafdrukken kunt u met zekerheid worden geïdentificeerd als de enige houder van het visum. Dit afnemen beschermt u tegen vervalsing of misbruik van identiteit – bijvoorbeeld bij diefstal of verlies van uw paspoort – en vergemakkelijkt het overschrijden van de buitengrenzen van het Schengengebied.

 

Een procedure die uw rechten in acht neemt

 

Het afnemen van de vingerafdrukken vergt maar een paar minuten. Deze procedure verloopt met naleving van de waarborgen voorgeschreven door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van de Raad van Europa, door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind.

 

Bewaring van de biometrische gegevens

 

De biometrische gegevens worden 10 jaar bewaard. U moet ze dus niet meer geven wanneer u een nieuw visum D aanvraagt binnen 10 jaar na hun afnemen, tenzij de post twijfelt over uw identiteit of indien u niet meer bent vrijgesteld bij deze nieuwe aanvraag. Bij elke aanvraag wordt er wel een foto genomen.

 

Bescherming van de biometrische gegevens

 

Uw biometrische gegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Goed om te weten

  • Wetgeving
    • Artikel 30bis van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
    • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

       
  • Links op deze site

  • Externe links