Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Administratieve boeten

Administratieve boeten


Wanneer kan de Dienst Vreemdelingenzaken een geldboete opleggen?

De Dienst Vreemdelingenzaken kan een administratieve geldboete van 200 euro opleggen aan de vreemdeling die de volgende wettelijke verplichtingen niet naleeft:

a) Verplichtingen voor iedere persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft:

 • ­aan de buitengrenzen van het Schengengebied, België binnenkomen en verlaten via een toegelaten doorlaatpost, gedurende de vastgestelde openingstijden.

De buitengrenzen zijn: de luchthavens van Brussel-Nationaal, Oostende, Deurne, Bierset, Gosselies en Wevelgem, de havens van Antwerpen, Oostende, Zeebrugge, Nieuwpoort, Gent en Blankenberge, het station van Brussel-Zuid (Terminal Eurostar).

b) Verplichtingen voor de burgers van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte, voor Zwitserse onderdanen, en voor hun familieleden die zelf burgers van de Unie, van de Europese Economische Ruimte, of Zwitserse onderdanen zijn:

 • ­aan de buitengrenzen, in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig nationaal paspoort;
 • in het kader van een kort verblijf (verblijf < 3 maanden), in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig nationaal paspoort bij verplaatsingen op het grondgebied;
 • in het kader van een kort verblijf (verblijf < 3 maanden), zijn aanwezigheid melden bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats binnen 10 werkdagen vanaf de datum van binnenkomst in België (bijlage 3, koninklijk besluit van 08.10.1981);
 • in het kader van een lang verblijf (verblijf > 3 maanden), een verklaring van inschrijving aanvragen bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van binnenkomst in België (bijlage 19, koninklijk besluit van 08.10.1981).

c) Verplichtingen voor de familieleden van burgers van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte, van Zwitserse onderdanen, die niet zelf burgers van de Unie, van de Europese Economische Ruimte, of Zwitserse onderdanen zijn:

 • aan de buitengrenzen, in het bezit zijn van een geldig nationaal paspoort, zo nodig voorzien van een visum, of van een geldige reistitel waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is;
 • in het kader van een kort verblijf (verblijf < 3 maanden), in het bezit zijn van een geldig nationaal paspoort, zo nodig voorzien van een visum, of van een geldige verblijfstitel waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is, bij verplaatsingen op het grondgebied;
 • in het kader van een kort verblijf (verblijf < 3 maanden), zijn aanwezigheid melden bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats binnen 10 werkdagen vanaf de datum van binnenkomst in België (bijlage 3ter, koninklijk besluit van 08.10.1981);
 • in het kader van een lang verblijf (verblijf > 3 maanden), een verblijfkaart van familielid van burger van de Europese Unie aanvragen bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van binnenkomst in België (bijlage 19ter, koninklijk besluit van 08.10.1981);
 • een verblijfstitel tot bewijs van het duurzaam verblijf aanvragen voordat de verblijfstitel tot bewijs van het verblijfsrecht is verstreken (bijlage 22, koninklijk besluit van 08.10.1981).

Cumulatie van geldboeten is mogelijk bij meervoudige inbreuken of als na een eerste boete uw inbreuk voortduurt.

Wanneer moet u de boete betalen?

U moet de administratieve geldboete onmiddellijk betalen, ook als u niet akkoord gaat en tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken in beroep gaat.

Als de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt vernietigd, zult u het bedrag van de boete terugbetaald krijgen.

Hoe moet u de boete betalen?

a) Op de rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken

U schrijft het bedrag van de boete bij voorkeur over op de rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken en dient daarbij de mededeling te vermelden die wordt meegegeven in de beslissing (bevoegde dienst + NAAM Voornaam en geboortedatum van de overtreder).  

Gegevens van de rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken:  

IBAN: BE35 6792 0060 9437     

BIC: PCHQBEBB

b) Op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas

U kunt het bedrag van de boete ook overschrijven op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas (IBAN:  BE58 6792 0030 3279), waarbij u in de mededeling dient te vermelden: de naam, de voornaam en het geboortedatum van de persoon die de betaling uitvoert.

Daarnaast moet de persoon die de betaling uitvoert een brief naar de Kas sturen waarin hij zijn naam, voornaam, adres en rekeningnummer, het bedrag van de storting, de begunstigde van het deposito (Dienst Vreemdelingenzaken – FOD Binnenlandse Zaken) en de reden van het deposito vermeldt. Hij moet ook een kopie van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken bij zijn brief voegen.

NB   Deze wijze van betaling wordt niet aanbevolen, behalve wanneer de overtreder van plan is beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voorbeeldbrief voor de Kas Voorbeeldbrief voor de Kas / Voorbeeldbrief voor de Kas

Wie betaalt als de inbreuk is begaan door een minderjarige?

Als de overtreder minderjarig is, wordt de geldboete opgelegd aan zijn wettelijke vertegenwoordiger of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met zijn opvoeding en/of onderhoud is belast.

Wat doen als u niet akkoord gaat?

U kunt tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg, binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing. De rechtbank moet een uitspraak doen binnen een termijn van een maand na de indiening van dit beroep. De wet bepaalt evenwel geen sanctie voor het overschrijden van deze termijn. Indien de rechtbank het beroep ontvankelijk en gegrond verklaart, wordt het betaalde of geconsigneerde bedrag terugbetaald. 

Wat gebeurt er als u de boete niet betaalt?

Als u de boete niet betaalt, wordt de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken ter kennis gebracht van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen (FOD Financiën), met het oog op de invordering van de boete.

Aanvraag voor terugbetaling

Als u een boete hebt betaald wegens een inbreuk op artikel 4bis, § 1, van de wet van 15.12.1980 [verplichting, aan de buitengrenzen van het Schengengebied, België te verlaten via een toegelaten doorlaatpost, gedurende de vastgestelde openingstijden], kunt u de terugbetaling van deze boete aanvragen.

Vul ditdocument in en stuur het naar de dienst die de beslissing heeft genomen. met het bewijs van de betaling van de boete. 

Wettelijke grondslag

 • Artikelen 4bis, 41, 41bis, 42, 42quinquies en 42octies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
 • Koninklijk besluit van 17 april 2016 betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboeten bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42quinquies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, de vestiging, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 14.07.2016).
 • Omzendbrief van 16.06.2016 betreffende het opleggen van de administratieve geldboeten van 200 euro in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 14.07.2016).